Integritetspolicy

– Hantering av personuppgifter

(Read in English – scroll down)

GDPR –  Gripens förskola AB

Information om personuppgiftsbehandling

– Riktad till bl.a. vårdnadshavare med barn inskrivna på Gripens förskola, vårdnadshavare med barn i kö till förskolan.

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en lag som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den är EU-gemensam och syftet är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter.

Vanligt förekommande personuppgifter som vi behandlar är barnens namn, adress och personnummer. Om vi behöver behandla personuppgifter för något ändamål som kräver ert samtycke kommer vi att inhämta det i förväg.

En del personuppgifter är vi som förskola förpliktigade att behandla och arkivera för att fullgöra våra skyldigheter utifrån svensk lagstiftning.

Vi har utarbetat gallringsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet.

För att kunna administrera och placera barnen i Gripens verksamhet, krävs att vi registrerar dig och ditt/dina barn i vårt dataregister. Uppgifterna kommer enbart att användas inom ramen för förskolans verksamhet.

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) krävs vårdnadshavarnas samtycke för att vi ska kunna hantera personuppgifter i vårt register. Du har enligt GDPR rätt att ta del av de uppgifter som finns i vårt register gällande både dig och ditt/dina barn samt begära rättelse eller radering av dessa.

Ansökan om registerutdrag eller om ni vill åberopa någon av dina/era rättigheter skall ni lämna in en skriftlig och egenhändigt undertecknad ansökan vad utdraget avser.

Genom att klicka i kryssrutan så ger du ditt samtycke till att Gripens förskola hanterar era och ert/era barns personuppgifter i sin administration av kön.
För mer information kontakta: info@gripensforskola.se eller ev. gripen040@telia.com

Synpunkter eller klagomål – ladda hem pdf-fil.

In English

Privacy Policy

Handling personal data

GDPR – Gripens Förskola AB

Information regarding personal data processing

Aimed at, among others, guardians with children enrolled at Gripens Förskola, custodians to children in line for preschool.

The General Data Protection Regulation (GDPR) is a law that came into effect on 25 May 2018. It is EU common and the aim is to protect individual EU-citizens integrity and strengthen the individual rights in the processing of personal data.

Common personal data that we process are the children names, address and personal number. If we need to process personal data for any reason that requires your consent, we will collect it in advance.

As a preschool, there is some personal data that we are committed to process and file in order to fulfill our obligation based on Swedish legislation.

We have established routines to ensure that any documents with personal data are not stored longer than necessary for the specific purpose.

In order to administer and place the children in Gripens Förskola, it is required that we register you and your child/children in our data register. The information will only be used within the framework of the preschool’s activities.

According to The General Data Protection Regulation (GDPR), the custodian’s consent is required for us to handle personal data in our files. According to GDPR, you have the right to access the information contained in our register regarding both you and your child (s) and request a correction or deletion.

For applications for register extracts or if you want to invoke any of your rights, you must submit a written and self-signed application for the extract.

By ticking the checkbox, you will give your consent to Gripens Förskola to handle your and your child’s/children’s personal data in administration of the line.

For more information, contact: info@gripensforskola.se or gripen040@telia.com.