Småstjärnorna

För barn i åldern 1 – 3 år

Lek, omsorg och trygghet

Barnens första möte med förskolan är viktig. Genom trygghet och omsorg i samspel med lek lägger vi grunden till deras framtid. Vi har en viktig roll där vi bidrar till barnets sociala samspel och självkänsla. Utifrån varje barns behov erbjuder vi en trygg och lärorik miljö där verksamheten är stimulerande och utmanande. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna initiativ, kreativitet och fantasi.

Matematik

Barn upptäcker matematiken i vardagen redan som små. Vi använder matematik på olika sätt hela livet, de upplever former, tid, mönster, rumsuppfattning och tal. Språket och matematiken hör ihop då språket barnen lär sig som små blir en grund för lärandet och även för tänkandet i matematiken. Vi åskådliggör matematik på många olika sätt på förskolan bl.a. genom att prata om sakers former, är något nära eller långt bort, många eller bara få, hel och halv. En vante plus en vante blir ett par vantar. Vi jämför om saken är stor eller liten, mer eller mindre, lång eller kort. Använder pussel, spel, ramsor och ord som benämner rumsuppfattning. Matematik är mycket mer än bara att räkna t.ex. sortera leksaker, bilda par av skor eller om det är en eller många klossar i lådan. Deras dagar är fyllda av upplevelser och utforskande.

Rörelse

Det är viktigt med rörelse för våra barn. På förskolan är vi ute mycket, vilket gör att barnen rör sig naturligt. Vi har gymnastik där vi bland annat har hinderbanor, bollekar, samarbetsövningar och fri lek. I vår verksamhet har vi rörelsesånger, dans och massage vilket tränar motorik, koordination och kroppsuppfattning. Vi har planerad rörelse utomhus i form av: promenader, ringlekar, aktivitetsstationer och utflykter.

Naturvetenskap och teknik

Vi vill väcka barnens intresse och nyfikenhet för att utforska och undersöka vår värld. Uppmuntra dem till att söka egna lösningar och möjligheter. Vi vill synliggöra teknik och naturvetenskap i vardagen och göra den förståelig för barnen. Utforma miljön i samråd med barnen så att den fångar deras intresse. Vi åker till skogen för att möta natur och miljö under olika årstider. Små barn lär genom att lukta, smaka, känna, iaktta, lyssna, slänga, banka, vända och vrida. Närmiljön lär vi känna och respektera bland annat genom att källsortera. Barnens utveckling och lärande är en ständig process som vi vill främja. Vi använder oss av olika experiment för att väcka barnens lust och nyfikenhet.

Möten

Varje dag träffar vi olika människor i olika situationer och sammanhang. Då vi skapar goda förutsättningar, där barnen känner sig trygga och uppskattade, kan vi hjälpa dem att få en god självkänsla och ett bra självförtroende. Att hjälpa barnen förstå sin omvärld genom att göra den begriplig vid rutinsituationer, då saker återkommer genom att utöka deras närmiljö successivt. Vi arbetar för att barnen ska känna sig trygga och samspela med andra barn och vuxna.

Språk

Språket utvecklas i leken, som är grunden för allt lärande. Det är viktigt att barnen får möta ett rikt och varierat språk på en nivå som ligger strax över barnets förmåga. De behöver få förklara, reflektera, planera, analysera, fantisera och berätta om saker de varit med om. Att tillägna sig ett språk förutsätter en miljö där man blir sedd, man får höras och man blir lyssnad på. Språklig kompetens utvecklas när barnen utnyttjar tidigare kunskaper, erfarenheter och tankar, känslor och empati. För ett barn är familjen och dess språk den viktigaste tillhörigheten, men barnet behöver även samhällets språk. Vi ska inte tvinga någon att välja ett språk, utan istället hjälpa barnet att tillägna sig flera.

Vi använder språklekar som ett viktigt medel i utvecklingen av barnets språk, detta gör vi dagligen t.ex. under samling och fri lek. Vi arbetar med bilder och tecken som stöd för att tydliggöra språket och sätter ord på det vi gör till vardags. Till exempel; -Vill du ha det (äpplet)? Flera gånger i veckan har vi inplanerade aktiviteter i form av flanobilder, sång, sagostunder, rim och ramsor. Språket ger både en historia och en framtid.

Skapande

Vi använder skapande aktiviteter för att små barn, på ett lustfyllt sätt, ska öva handens och fingrarnas finmotorik och koordination. Träna öga-hand rörelse och deras koppling till hjärnan. Detta utvecklar barnens bildmedvetenhet och språk samt ger de nödvändiga erfarenheter inför läs- och skrivinlärning. Därför tycker vi att det är viktigt att låta barnen skapa på olika sätt och i olika material, t.ex. genom att måla, kladda med fingerfärg, limma, riva, leka med lera, baka kakor, färgtryck och sandlådelek. Vi besöker regelbundet teaterföreställningar på bibliotek och Barnens scen. I sagorna kan barnen känna igen sig själva i olika situationer i vardagen. Det är vi pedagoger som ska se till så att barnen stimuleras och att rätt förutsättningar finns för att barnens skapande aktiviteter blir meningsfyllda.

IT

Barn idag föds in i ett digitalt samhälle där de möter tekniken på många olika sätt. Barnen ska ges möjlighet att använda digitala verktyg och medier som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. Den digitala tekniken ger oss nya möjligheter och är ett komplement till vår verksamhet. Vi kopplar vårt uppdrag och vårt arbete med läroplanen genom att beskriva hur och varför vi använder digital teknik på förskolan. Vi vill ge alla barn möjlighet att utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik.

Våra andra avdelningar:

Kometerna

För barn i åldern 3-4 år

Kosmos

För barn i åldern 4-6 år