Kometerna

För barn i åldern 3 – 4 år

Lek, omsorg och trygghet

Kometerna erbjuder alla barn varierande aktiviteter i olika sammanhang så barnen kan bredda sina lekmönster. Lekmaterial läggs tillgängligt så barnen lätt kan gripa det och inbjuda till positiva sociala möten. Vi är ute mycket eftersom naturen är världens bästa lekplats. På Kometerna skapar vi trygghet genom god omsorg vilket gör att barnen lär sig lättare. Omsorg är grunden, rutiner och trygghet där barnen möte utifrån sina behov.

Matematik

Vi vill på ett lekfullt sätt stimulera, motivera och utmana barnen i sin matematiska utveckling genom antal, ordning, mängd, storlek, former, mätning, riktning, tid i all vår dagliga verksamhet. En samling i veckan är speciellt inriktad på matematik.

Rörelse

Vi arbetar med att utveckla barnens motorik, koordinationsförmåga, balans, kroppsuppfattning och hälsomedvetenhet genom att t.ex. grundlägga en positiv vana med rörelse och öka den motoriska medvetenheten, utveckla fin- och grovmotoriken, promenera, inne/utegymnastik och danslekar. Vi pratar om vad vi äter, vad som är och inte är hälsosamt och nyttigt. Utför aktiviteter som barnen uppskattar och rör sig naturligt till. En dag i veckan är speciellt inriktad på rörelse.

Naturvetenskap och teknik

Vi arbetar för att barnen ska få förståelse för djur och natur samt att utveckla sin förmåga att ta ansvar för miljön. Barnen är aktiva med att upptäcka hur saker fungerar. Det gör vi genom att t.ex. ta vara på barnens nyfikenhet, intresse för olika saker, bygga verksamheten på deras delaktighet, berätta och benämna det vi upplever samt stöter på när vi är ute, ta reda på fakta tillsammans med barnen när olika frågor dyker upp, förklara samband i naturen och tekniken, prata om hur vi, naturen och allt runtomkring oss påverkar varandra, prata om och visa kretslopp – genom experiment och skapande, göra utflykter till olika miljöer, visa omtanke och respektera djur och växter. En samling är speciellt inriktad på naturvetenskap.

Möten

Vi arbetar med att barnen ska utveckla sin identitet och känna sig trygga i den genom att: skapa positiva sociala möten, barnen är delaktiga och har inflytande över verksamheten, se varje enskilt barns behov, fungera i grupp och enskilt, skapa tillit till sin egen förmåga; ”– Jag kan…”, fungera i rutinsituationer, utveckla empatin, förståelsen för varandra och lära oss konflikthantering, prata om olika kulturer; ”– Vi är olika men alla har lika värde”, arbeta med demokrati. Vi arbetar aktivt mot all form av mobbing och att ta ansvar för sig själv och andra.

Språk

Vi strävar efter att varje barn utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk. Att de kan kommunicera med andra och uttrycka sina tankar, uppfattning och vilja. Att de har förmåga att lyssna, berätta, återberätta och reflektera. Vi uppmuntrar barnen till att aktivt ställa frågor och vi ställer frågor vid rätt tillfälle som startar barnens tankeprocess. Vi väcker barnens nyfikenhet för skriftspråket med bokstäver, siffror och ökar deras ordförråd. Vi ”sår ett frö” som kommer att gro och sedan utvecklas. En samling i veckan är speciellt inriktad på språk.

Skapande

Vi vill utveckla barnens förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika färger, material, tekniker och redskap som t.ex. vattenfärg, oljefärg, kritor, tusch, gips, sten, trä, kartong, frigolit, mosaik, vispmålning och tryck. Vi har kreativitets lådor som innehåller bl.a. återvinningsmaterial, naturföremål och engångsartiklar. Lådorna disponerar barnen själv och materialet får barnen använda fritt och förutsättningslöst. Vi använder bland annat skapande till att belysa årstiderna och olika högtider. Barnen skapar också genom olika rollekar som de dels själv hittar på och dels genom rollekar som pedagogerna initierar eller efter besök på bio och teater.

IT

Vi förbereder för ett alltmer digitaliserat samhälle där barnens kompetens ska stärkas. Vi ger dem möjlighet att på sin nivå och efter barnets behov av utveckling möta digital teknik. Det är viktigt för likvärdigheten. Pedagogerna visar hur verktygen kan användas även på andra sätt än barnet är van vid hemma. Det kan t.ex. handla om lärplatta, kamera, skanna dokument med mera.

Våra andra avdelningar:

Småstjärnorna

För barn i åldern 1-3 år

Kosmos

För barn i åldern 4-6 år