Kosmos

För barn i åldern 4-6 år

Lek, omsorg och trygghet

Den ledande tanken är att alla ska inkluderas, att alla som vill ska kunna ta del i och av våra aktiviteter. Vi försöker skapa en positiv, trygg och kreativ atmosfär, som förstärker relationerna, inte bara med barngrupperna, utan även mellan pedagogerna och barnen. Vi vill att alla barnen ska känna sig välkomna i gruppen, men också att respektive barn känner sig som självständiga individer.

Matematik

Barn upptäcker egentligen matematiken redan som små. Vi använder och upplever matematik på olika sätt genom hela livet, genom former, tid, mönster, rumsuppfattning och i vår vardag.
Språk och matematik hör ihop eftersom språket barnen lär sig som små blir en grund för lärandet och således även för logiken i matematiken.
Vi åskådliggör matematik på många olika sätt på förskolan, bl.a. genom att prata om sakers former, om något är nära eller långt bort, många eller få, hel eller halv. Stor eller liten, mer eller mindre, lång eller kort.
Vi använder pussel, spel, lekar, ramsor och sång, så barnen får ta del av matematiken på ett roligt och lekfullt sätt, men också samtidigt vara redo för grundskolan.

Rörelse

Det är viktigt med rörelse för våra barn och i den fria leken får barnen röra sig fritt, både inomhus och utomhus.
Vi har gymnastik där vi bland annat har hinderbanor, bollekar och samarbetsövningar.
I vår verksamhet har vi även rörelsesånger och dans, detta tränar barnens motorik, koordination och kroppsuppfattning.
Vi har även planerade aktiviteter utomhus i form av bl.a. promenader, ringlekar, aktivitetsstationer och utflykter.

Naturvetenskap och teknik

Vi vill väcka barnens intresse och nyfikenhet för att utforska och undersöka vår värld.
Uppmuntra dem till att söka egna lösningar och möjligheter. Vi vill synliggöra teknik och naturvetenskap i vardagen och göra den förståelig för barnen. Utforma miljön i samråd med barnen så att den fångar deras intresse.
Vi åker till skogen för att möta natur och miljö under olika årstider. Små barn lär genom att lukta, smaka, känna, iaktta, lyssna, slänga, banka, vända och vrida. Närmiljön lär vi känna och respektera bland annat genom att källsortera.
Barnens utveckling och lärande är en ständig process som vi vill främja. Vi använder oss också av olika experiment för att väcka barnens lust och nyfikenhet.

Möten

Varje dag möter vi människor i olika situationer och sammanhang. Om vi skapar goda förutsättningar, där barnen känner sig trygga och uppskattade, kan vi hjälpa dem att få en god självkänsla och ett bra självförtroende.
Genom att hjälpa barnen att börja förstå sin omvärld, utökar vi deras närmiljö successivt. Vi arbetar för att barnen ska känna sig trygga, i sig själva och i samspel med andra barn och vuxna.

Språket

Språket utvecklas i leken, som är grunden för allt lärande. Det är viktigt att barnen får möta ett rikt och varierat språk på en nivå som ligger strax över barnets förmåga.
De behöver få förklara, reflektera, planera, analysera, fantisera och berätta om saker de varit med om. Att tillägna sig ett språk förutsätter en miljö där man blir sedd och hörd.
Vi uppmuntrar flerspråkighet. Vi använder språklekar som ett viktigt medel i utvecklingen av barnets språk, detta gör vi dagligen t.ex. under samling och fri lek. Vi arbetar med bilder och tecken som stöd för att tydliggöra språket och sätter ord på det vi gör till vardags. Flera gånger i veckan har vi inplanerade aktiviteter i form av sång, sagostunder, rim och ramsor.

Skapande

Vi använder skapande aktiviteter för att barn, på ett lustfyllt sätt, ska kunna öva handens och fingrarnas finmotorik och koordination. Träna öga-hand rörelse och deras koppling till hjärnan.
Detta utvecklar barnens bildmedvetenhet och språk samt ger dem nödvändiga erfarenheter inför läs- och skrivinlärning.
Därför tycker vi att det är viktigt att låta barnen skapa på egen hand på olika sätt och i olika material, t.ex. genom att måla, kladda med fingerfärg, limma, riva, leka med lera, baka kakor, färgtryck och sandlådelek.
Vi besöker regelbundet teaterföreställningar på bibliotek och Barnens scen. I berättelser och sagor kan barnen känna igen sig själva i olika situationer i vardagen. Det är vi pedagoger som ska se till så att barnen stimuleras och att rätt förutsättningar finns för att barnens skapande aktiviteter blir meningsfyllda.

IT

På Kosmos använder vi oss av internet och lärplattan som ett demonstrationsverktyg. Genom att utnyttja utbudet av lärplatta och bild via nätet, förstärker vi inlärningen. Samtidigt får och för vi en diskussion med barnen om internet och dess möjlighet. Att kunna söka information och fakta via datorer, telefoner och lärplattorna är numera grundläggande, men lika viktigt är att lära sig sortera och ifrågasätta informationen vi kommer i kontakt med.

Våra andra avdelningar:

Småstjärnorna

För barn i åldern 1-3 år

Kometerna

För barn i åldern 3-4 år