Om förskolan

Gripens förskola AB startade sin verksamhet sep-88. Från början drevs förskolan i föreningsform, år 2000 blev Yvonne Åkesson ägare till förskolan. Gripens förskola ingår i samma koncern som Kronprinsens förskola.

Förskolan har tre avdelningar:
Småstjärnorna 1-3 år, Kometerna 3-4 år och Kosmos 4-6 år.

Vi arbetar efter de riktlinjer och mål som finns i Skollagen och Lpfö 18. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete, likabehandlingsplan och dokumentation såsom anteckningar, foto och teckningar. Vi följer upp, utvärderar och utvecklar vårt arbete kontinuerligt.

Tillsynen som görs av Malmö kommun ligger också till grund för en uppföljning och utveckling av vårt arbete.

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” – Lpfö 18.

Läs mer om våra avdelningar:

Småstjärnorna

För barn i åldern 1-3 år

Kometerna

För barn i åldern 3-4 år

Kosmos

För barn i åldern 4-6 år